Användarvillkor

Regler och villkor för användandet av denna webbplats.

Allmänt

Den här webbplatsen, www.connecthotels.se, är tillverkad och drivs av JT-gruppen AB, i fortsättningen kallad Connect. Detta är regler och villkor för användandet av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användarpolicy i sin helhet, samt villkoren i den utformning hemsidan har vid varje enskilt tillfälle. Connect förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och revidera informationen på den här sidan. Uppdateringar som görs på denna webbplats träder i kraft omedelbart vid publicering. Om du använder den här webbplatsen efter det att uppdateringar har publicerats är det detsamma som ett accepterande av dessa förändringar.

 

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på den här webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immaterialrättsliga regler. Det material som publiceras på webbplatsen tillhör, om inte annat meddelats, Connect. Namn, logotyper och andra märken som identifierar våra produkter och tjänster tillhör oss och våra närstående bolags varumärken och är skyddade av internationell varumärkeslagstiftning.

Det är tillåtet att skriva ut enskilda sidor från webbplatsen för eget bruk. I övrigt är det förbjudet att kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, skicka, överföra eller distribuera något material eller någon information från webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Connect.

 

Användarvillkor

Denna webbplats får inte användas på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller på något annat sätt som förhindrar eller försämrar tillgängligheten till webbplatsen, inte heller får webbplatsen användas i olagligt, vådligt, bedrägligt eller i något annat skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, drifta, överföra, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplat till) spyware, virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit eller annan skadlig programvara. Du får heller inte använda denna webbplats för något marknadsföringsändamål utan Connects skriftliga medgivande.

 

Personlig integritet

 

Hantering av personuppgifter

Inom Connect Hotels behandlar vi personuppgifter. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Connect Hotels är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Connect Hotels använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med Connect Hotels andra villkor som reglerar vår behandling av Personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Connect Hotels webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Connect Hotels får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vid bokning

När du bokar dig hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna identifiera dig som boende hos oss. Vi kan även komma att använda informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida

Connect Hotels kan spara information om dina preferenser från någon av våra hotell eller till dessa knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Connect Hotels kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Vid svar på enkät/marknadsundersökning

Connect Hotels sparar information från marknadsundersökningar och utskick: Dina svar på, och användande av marknadsundersökningar, reklamutskick och e-post kan komma att sparas. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Uppgifter du själv anger vid kontakt med Connect Hotels

Du kan förse Connect Hotels med uppgifter vid skapande av konto, val av inställningar eller tjänster, bokning av rum på Internet, telefonkontakt,
vid kontakt med Connect Hotels via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande

Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Connect Hotels eller placerade där av tredje part. Connect Hotels kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

 

Varför vi behandlar personuppgifter
  • Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna
    fullfölja våra åtaganden gentemot dig
  • Kunna erbjuda högre servicenivå
  • Tillförsäkra att respektive hotell har tillgång till tillförlitlig
    persondokumentation i händelse av olycksfall
  • För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev,
    annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

 

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Connect Hotels sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för
statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

 

Användning av Conncet Hotels webbplats

Genom att använda Connect Hotels webbplats accepterar du att Connect Hotels aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Connect Hotels ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Connect Hotels webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Connect Hotels lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Connect Hotels förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Connect Hotels kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Connect Hotels. Connect Hotels behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Connect Hotels underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Connect Hotels.

Connect Hotels kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Connect Hotels annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Connect Hotels få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till oss genom att du antingen skickar e-post till gdpr@connecthotels.se

 

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter

Connect Hotels samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

Connect Hotels använder Personuppgifter för att

1. bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna.

2. kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse.

3. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning.

4. individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster.

5. analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.

6. marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Connect Hotels inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att

kontakta Connect Hotels på följande adress: gdpr@connecthotels.se

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Connect Hotels med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Läs mer om vår cookiepolicy.


Insamling av data vid bokning via en online Travel Agency (OTA)

När du bokar ett hotell via en online Travel Agency, så som Boookings.com eller hotels.com (digital partner) lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till respektive hotell för att bekräfta att bokningen är gjord.

När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Resebyrån kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer.

Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

 

Utskick av information

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi skickar också ut ett mail där vi tackar för besöket.

Inför och under vistelsen kan vi komma att skicka ut information via SMS till det mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om tillgängliga SPA-tider, viktig information inför vistelsen eller påminnelse om inbokad tid hos restaurang.


Lagringstider

Connect Hotels följer god sed i hotellbranschen.

Connect Hotels sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Connect Hotels gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Connect Hotels raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av
Personuppgifterna inte längre föreligger.


Tekniska/organisatoriska åtgärder för säker behandling av personuppgifter

Connect Hotels vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Connect Hotels utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Connect Hotels arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna Connect Hotels på gdpr@connecthotels.se

 

Länkar

Länkar till webbplatser tillhörande tredje man kan förekomma på den här webbplatsen. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna Connects webbplats. Connect har inget inflytande över dessa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar ut någon information om dig själv.

 

Säkerhet

All information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid och personlig information som du uppger i samband med transaktioner kommer att användas av Connect, eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktionen. Du är införstådd med att sådan personlig identifierbar information kommer att behandlas av oss, och om en samarbetspartner till Connect är inblandad, kommer denna data att behandlas av en sådan leverantör enligt vad som beskrivs i den leverantörens integritetspolicy. Du accepterar att vi inte är ansvariga för insamling av information eller integritetshanteringen hos dessa leverantörer eller någon annan tredje part. Du samtycker till att all information du tillhandahåller när du gör bokningar eller köp eller begär tjänster kommer att vara korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att betala alla avgifter du ådrar dig eller andra användare av ditt konto ådrar sig och att betalning med kreditkort eller andra typer av betalningsformer dras enligt det pris/de priser som gällde vid tidpunkten för sådana inköp.

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående varning, ändra beskrivningar/bilder av, eller referenser till produkter eller tjänster på denna webbplats, att begränsa antal/tillgänglighet av de produkter eller tjänster som kan beställas, och/eller vägra försäljning till dig. Vi vill även påpeka att beskrivningar, bilder eller referenser till produkter eller tjänster från tredje part inte nödvändigtvis innebär att sådana produkter stöds eller rekommenderas av oss.

Även om Connect vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för den information du lämnar ut när du är uppkopplad.

 

Tillgängligheten till den här webbplatsen

Vanligtvis är denna webbplats tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi förbehåller oss dock rätten att kunna göra denna webbplats otillgänglig oavsett anledning (handlar dock oftast om uppdateringar). Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell skada, förlust som uppstår i samband med tekniskt fel, avbrott, avstängning eller borttagande av denna webbplats.

 

Force Majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt villkoren i denna text, om underlåtenheten har sin grund i orsaker utanför dess rimliga kontroll, såsom (men inte begränsat till) åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.

 

Övrigt

Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår webbplats.

Den här sidan publicerades 2017-12-04