Användarvillkor

Allmänt

Den här webbplatsen, www.connecthotels.se, är tillverkad och drivs av JT-gruppen AB, i fortsättningen kallad Connect. Detta är regler och villkor för användandet av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användarpolicy i sin helhet, samt villkoren i den utformning hemsidan har vid varje enskilt tillfälle. Connect förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och revidera informationen på den här sidan. Uppdateringar som görs på denna webbplats träder i kraft omedelbart vid publicering. Om du använder den här webbplatsen efter det att uppdateringar har publicerats är det detsamma som ett accepterande av dessa förändringar.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på den här webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immaterialrättsliga regler. Det material som publiceras på webbplatsen tillhör, om inte annat meddelats, Connect. Namn, logotyper och andra märken som identifierar våra produkter och tjänster tillhör oss och våra närstående bolags varumärken och är skyddade av internationell varumärkeslagstiftning.

Det är tillåtet att skriva ut enskilda sidor från webbplatsen för eget bruk. I övrigt är det förbjudet att kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, skicka, överföra eller distribuera något material eller någon information från webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Connect.

Användarvillkor

Denna webbplats får inte användas på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller på något annat sätt som förhindrar eller försämrar tillgängligheten till webbplatsen, inte heller får webbplatsen användas i olagligt, vådligt, bedrägligt eller i något annat skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, drifta, överföra, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplat till) spyware, virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit eller annan skadlig programvara. Du får heller inte använda denna webbplats för något marknadsföringsändamål utan Connects skriftliga medgivande.

Personlig integritet

Vi tycker att din integritet är mycket viktig och vårt åtagande att skydda våra kunders personliga information tas på största allvar. All information du skickar till oss tillhandahålls i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (PUL). Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att den information som du skickar samlas in och hanteras i enlighet med dessa villkor.

Du ger oss rätt att använda, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter, som till exempel ditt namn eller din adress och annan information som kan hänföras till dig. Detta för att Connect eller samarbetsbolag till Connect, ska kunna tillhandahålla de tjänster och produkter som finns tillgängliga på webbplatsen.

Genom köp av våra produkt(er) eller tjänst(er), användning av våra hemsidor, registrering av användarkonto eller nyhetsbrev eller genom att du interagerar med oss, till exempel genom våra officiella företagssidor i de sociala medierna (tredje part såsom Facebook, Google, Instagram etc), så innebär det att du samtycker till vår insamling, lagring och användning av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy. Du kan återkalla ditt medgivande skriftligen genom att skicka ett meddelande om detta till nedan angivna adress.

Det är frivilligt att lämna ut sina personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring kan du antingen ringa oss på telefonnummer 08-4200 3000, mejla oss på info@connecthotels.se eller skicka ett brev till Connect Hotels, Götalandsvägen 218, 125 44 Älvsjö, och meddela oss detta. Du har som kund rätt att, efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress, få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Länkar

Länkar till webbplatser tillhörande tredje man kan förekomma på den här webbplatsen. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna Connects webbplats. Connect har inget inflytande över dessa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar ut någon information om dig själv.

Säkerhet

All information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid och personlig information som du uppger i samband med transaktioner kommer att användas av Connect, eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktionen. Du är införstådd med att sådan personlig identifierbar information kommer att behandlas av oss, och om en samarbetspartner till Connect är inblandad, kommer denna data att behandlas av en sådan leverantör enligt vad som beskrivs i den leverantörens integritetspolicy. Du accepterar att vi inte är ansvariga för insamling av information eller integritetshanteringen hos dessa leverantörer eller någon annan tredje part. Du samtycker till att all information du tillhandahåller när du gör bokningar eller köp eller begär tjänster kommer att vara korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att betala alla avgifter du ådrar dig eller andra användare av ditt konto ådrar sig och att betalning med kreditkort eller andra typer av betalningsformer dras enligt det pris/de priser som gällde vid tidpunkten för sådana inköp.

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående varning, ändra beskrivningar/bilder av, eller referenser till produkter eller tjänster på denna webbplats, att begränsa antal/tillgänglighet av de produkter eller tjänster som kan beställas, och/eller vägra försäljning till dig. Vi vill även påpeka att beskrivningar, bilder eller referenser till produkter eller tjänster från tredje part inte nödvändigtvis innebär att sådana produkter stöds eller rekommenderas av oss.

Även om Connect vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för den information du lämnar ut när du är uppkopplad.

Tillgängligheten till den här webbplatsen

Vanligtvis är denna webbplats tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi förbehåller oss dock rätten att kunna göra denna webbplats otillgänglig oavsett anledning (handlar dock oftast om uppdateringar). Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell skada, förlust som uppstår i samband med tekniskt fel, avbrott, avstängning eller borttagande av denna webbplats.

 

Force Majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt villkoren i denna text, om underlåtenheten har sin grund i orsaker utanför dess rimliga kontroll, såsom (men inte begränsat till) åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.

 

Övrigt

Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår webbplats.

Den här sidan publicerades 2017-12-04